Pravidlá prepravy

 1. Zásielku, balík vyzdvihneme buď priamo u odosielateľa (door to door systém), alebo ju môže klient poslať do jednej z našich centrál. Na Slovensku je to Spišská Belá, okr. Kežmarok a v Anglicku je to Gravesend.
 2. Odosielateľ  je povinný zásielku náležite zabaliť tak, aby sa pri preprave nepoškodila. Môže to urobiť vo forme balíka, cestovnej tašky, alebo dať predmety do pevného vreca.
 3. Krehké zásielky musia byť označené.
 4. Odosielateľ v prepravnom liste uvedie hmotnosť zásielky.
 5. Reálna hmotnosť prepravovaných predmetov sa preverí pri preberaní zásielky.
 6. Zákazník-odosielateľ ručí svojím podpisom na prepravnom liste za správnosť ním uvedených údajov (hmotnosť, garancia obsahu zásielky v zmysle, že neobsahuje nepovolené predmety a pod.).
 7. Klienti majú k dispozícii telefonický kontakt na kuriéra, a tak môžu sledovať, kde sa ich zásielka práve nachádza.
 8. Všetky zásielky sú automaticky poistené (1libra/1kg).
 9. Klient si môže zásielku pripoistiť.
 10. Zber zásielok prebieha podľa kalendára termínov,uvedených na internetovej stránke, prípadne podľa dohody s klientom.
 11. V prípade neštandardných zásielok je nutná konzultácia s kuriérom telefonicky alebo mailom.
 12. Platba za medzinárodné doručovacie služby prebieha 3 spôsobmi:
  úhradou vopred na firemný bankový účet,
  vyplatením v hotovosti pred doručením (uhrádza odosielateľ),
  vyplatením v hotovosti pri doručení (uhrádza príjemca-adresát).
 13. Prepravné poplatky sa v Anglicku účtujú v librách (£), na Slovensku v eurách (€).
 14. Adresát je povinný pri prevzatí zásielky skontrolovať, či je nepoškodená a či obsahuje všetko, čo by mala.
 15. Zásielka nesmie obsahovať predmety, resp. látky, ktoré by mohli znehodnotiť iné prepravované zásielky.
 16. Zakazuje sa preprava:
  alkoholu,
  tabakových výrobkov,
  cigariet,
  drôg,
  psychoaktívnych látok,
  farmaceutických výrobkov,
  zbraní,
  výbušnín,
  aerosólov,
  zápalných materiálov.
 17. Odosielateľ ručí za to, že zásielka neobsahuje nepovolené predmety a látky.